امام جمعه سامان گفت:

نبايد بگذاريم پايه هاي فکري نوجوانان و جوانان کشورمان را تفکر غربي شکل دهد امام جمعه سامان با بيان اينکه اختلاف نظر در بين اعضاي خانواده باعث برهم خوردن آرامش خانواده ها نشود، ابراز کرد: والدين اجازه ندهند فضاهاي مجازي در شکل گيري اعتقادات فرزندان دخالت داشته باشند.

امام جمعه سامان گفت:

نبايد بگذاريم پايه هاي فکري نوجوانان و جوانان کشورمان را تفکر غربي شکل دهد امام جمعه سامان با بيان اينکه اختلاف نظر در بين اعضاي خانواده باعث برهم خوردن آرامش خانواده ها نشود، ابراز کرد: والدين اجازه ندهند فضاهاي مجازي در شکل گيري اعتقادات فرزندان دخالت داشته باشند.

اجراي گلاب رگ حيات دو شهرستان را مي‌خشکاند/ اگر مسئولين استاني و کشوري ذره‌اي از حقوق چهارمحال و بختياري کوتاه بيايند مديون مردم خواهند شد رئيس کميته صيانت از آب استان چهار محال و بختياري با بيان اينکه اجراي گلاب رگ حيات دو شهرستان را مي‌خشکاند، ابراز کرد: اگر مسئولين استاني و کشوري ذره‌اي از حقوق چهارمحال و بختياري کوتاه بيايند مديون مردم خواهند شد
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اخبار استانی
فرهنگی ، هنری ، اجتماعی
اقتصادی
نشر خبر