آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی

نابساماني ورزشي در مدارس سامان:

خاموشي هيجان در مدارس سامان!/ نبود فضاي ورزشي سرپوشيده و دبير تربيت بدني دو مشکل عمده دانش آموزان شهرستان نبود فضاي ورزشي سرپوشيده و دبير تربيت بدني دو مشکل عمده دانش آموزان شهرستان سامان اين مکشلات موجب شده شور و هيجان در بين دانش آموزان شهرستان کمتر باشد.

نابساماني ورزشي در مدارس سامان:

خاموشي هيجان در مدارس سامان!/ نبود فضاي ورزشي سرپوشيده و دبير تربيت بدني دو مشکل عمده دانش آموزان شهرستان نبود فضاي ورزشي سرپوشيده و دبير تربيت بدني دو مشکل عمده دانش آموزان شهرستان سامان اين مکشلات موجب شده شور و هيجان در بين دانش آموزان شهرستان کمتر باشد.

کارشناس مسائل سياسي شهرستان سامان:

ترامپ با انتخاب قدس به عنوان پايتخت اسرائيل به دنبال تفرقه در بين مسلمان و تثبيت رژيم اشغالگر قدس است کارشناس مسائل سياسي شهرستان سامان با بيان اينکه ترامپ به دنبال تفرقه در بين مسلمان و تثبيت رژيم اشغالگر قدس است، ابراز کرد: تعيين قدس به عنوان سفارت خانه آمريکا نه تنها موجب تفرقه در بين مسلمان نيست بلکه نتيجه اين عمل اتحاد ملت هاي مسلمان است.
اخبار استانی
فرهنگ و هنر
اقتصادی