آخرین اخبار

در سال جاري /

برداشت بيش از يک هزار 200 تن گردو در شهرستان سامان مدير جهاد کشاورزي شهرستان سامان گفت: برداشت گردو در شهرستان سامان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 15 درصد افزايش داشته است.

در سال جاري /

برداشت بيش از يک هزار 200 تن گردو در شهرستان سامان مدير جهاد کشاورزي شهرستان سامان گفت: برداشت گردو در شهرستان سامان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 15 درصد افزايش داشته است.

در روستاي ياسه چاه

افتتاح بيستمين باغ گردشگري در شهرستان سامان فرماندار شهرستان سامان از افتتاح بيستمين باغ گردشگري در روستاي ياسه چاه در شهرستان سامان خبر داد.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی