در شهرستان سامان/

طرح فرهنگي نوروز گاه در روستا هاي هدف گردشگري و پل تاريخي زمانخان برگزار مي شود فرماندار شهرستان سامان از اجراي طرح فرهنگي نوروزگاه در روستاي هاي هدف گردشگري و پل تاريخي زمانخان خبر داد و گفت: پايه اساسي طرح نوروزگاه فرهنگي است و در راستاي تقويت وحدت و انسجام ملي است.

در شهرستان سامان/

طرح فرهنگي نوروز گاه در روستا هاي هدف گردشگري و پل تاريخي زمانخان برگزار مي شود فرماندار شهرستان سامان از اجراي طرح فرهنگي نوروزگاه در روستاي هاي هدف گردشگري و پل تاريخي زمانخان خبر داد و گفت: پايه اساسي طرح نوروزگاه فرهنگي است و در راستاي تقويت وحدت و انسجام ملي است.

امام جمعه سامان :

مطرح کردن آشتي ملي در جامعه در جهت به فراموشي سپرده شدن مسائل مهم کشور است امام جمعه شهرستان سامان با بيان اينکه طرح آشتي ملي در جامعه در جهت به فراموشي سپرده شدن مسائل مهم کشور در جامعه است، ابراز کرد: جريان سياسي که اشتي ملي را مطرح کردند آشتي ملي نسيت بلکه ادامه فتنه است .
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی